U përmbush edhe një standard i rëndësishëm ndërkombëtar në sport

10.03.2023

Në Kuvendin e Kosovës, u miratua ligji Anti-doping. Me këtë ligj, kemi krijuar kushtet e nevojshme për themelimin dhe funksionalizimin e Agjencisë Shtetërore Anti-Doping, institucion ky që do të ketë përgjegjësinë e menaxhimit të politikës së anti-dopingut në Kosovë, duke përfshirë:
Testimin gjatë dhe jashtë garave;
Procesin e menaxhimit të rezultateve të mostrave;
Mirëmbajtjen e listës së substancave të ndaluara në sport;
Edukimin e sportistëve dhe të gjithë komunitetit sportiv për dopingun.

Objektivat kryesore të projektligjit janë: fuqizimi i integritetit të sistemit sportiv, kujdesi ndaj shëndetit të sportistëve dhe sportisteve dhe sigurimi i drejtësisë dhe mundësive të barabarta në gara sportive.

Prapa