Sekretari i Përgjithshëm

Bislim Bislimi

U. D. Sekretar i Përgjithshëm


Bislim Bislimi u lind në vitin 1987 në Gllamnik të Podujevës.

Shkollimin e ulët parauniversitar e kreu në vendlindjen e tij ndërsa atë të lartë parauniversitar në Gjimnazin "Aleksandër Xhuvani" drejtimi: shkenca shoqërore në Podujevë.

Nga viti 2007 deri në vitin 2011 ka studiuar në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës ku edhe ka diplomuar në modulin e shkencave juridike ndërkombëtare. Më pas, z. Bislimi ka vazhduar e përfunduar studimet postdiplomike master në drejtimin kushtetues - administrativ në po të njëjtin universitet.

Përgjatë kohes së studimeve, ka ndjekur trajnime e sesione të shumta të organizatave të rëndësishme ndërkombëtare që kanë vepruar e veprojnë ende në Kosovë si: OSBE, NDI, Fridrih Ebert Schtiftung programe këto që kanë targetuar të rinj me potencial në fushat si demokratizimi, politikat publike, hartim dhe menaxhim i projekteve, avokim, media dhe komunikim etj.

Z. Bislim Bislimi ka një përvojë të gjatë në administratën publike. Ai ka ushtruar funksione të ndryshme me rezultate të vlerësuara. Nga fundi i vitit 2012 deri në mesin e vitit 2014, z. Bislimi ka ushtruar detyrën e Zyrtarit për Protokoll në kuadër të Zyres së Sekretarit të Përgjithshëm në Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Pas kësaj periudhe, avancohet në funksionin e Udhëheqësit të Divizionit për Hartim dhe Harmonizim të Legjislacionit në MKRS.

Në fillim të Korrikut 2018 deri në fund të nëntorit 2018, z. Bislimi emërohet U.D. Drejtor i Muzeut Kombëtar të Kosovës.

Në muajin Tetor të vitit 2018 deri në Shtator 2020, z. Bislimi paralelisht me detyrat udhëheqëse në shërbimin civil apo të funksionarit publik, ushtron funksionin e anëtarit të Këshillit Drejtues të Institutit të Kosovës për Mbrojtjen e Monumenteve.

Nga Tetori i vitit 2018, ushtron me mjaft sukses funksionin e kryesuesit të Bordit të Ankesave në Agjencinë e Kosovës për Produkte dhe Pajisje Medicinale. Ka qenë këshilltar ligjor në Ministrinë e Shëndetësisë nga muaji Prill deri në muajin Nentor 2019.

Nga muaji maj 2021, ka qenë i emëruar anëtar i Këshillit Drejtues të Qendrës Kinematografike të Kosovës. Në shtator të vitit 2021, avancohet/emërohet, me rezultate të jashtëzakonshme në fazat e testimeve, në detyrën: Drejtor i Zyrës për të Drejtën e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta.

Gjatë përvojës së tij në funksionet në MKRS, është dalluar për punë me përkushtim e nivel profesional të lartë. Ka marrë pjesë në hartimin e shumë prej dokumenteve të rëndësishme me rëndësi strategjike të karakterit legjislativ apo të politikave publike në fushat e përgjegjësisë administrative të MKRS.

Nga data 04.11.2021, ushtron detyrën e Sekretarit të Përgjithshëm në MKRS.

Përveç gjuhës shqipe zotëron edhe atë angleze.

Aktualisht, jeton me bashkëshorten në Prishtinë.


Kontakti:

[email protected]


Detyrat dhe përgjegjësitë:


- Sekretari i Përgjithshëm është nëpunësi më i lartë civil i ministrisë, përgjegjës për drejtimin e të gjithë veprimtarisë administrativo-profesionale të sistemit ministror.

- Sekretari i Përgjithshëm i raporton dhe i përgjigjet drejtpërdrejt ministrit dhe ushtron detyrën nën drejtimin dhe udhëzimet e ministrit;

- Sekretari i Përgjithshëm ka këto përgjegjësi kryesore:
- mbështet ministrin në punën e tij;
- siguron koordinimin e hartimit të politikave në ministrinë përkatëse;
- siguron zbatimin dhe kontrollin e zbatimit të legjislacionit, të politikave dhe të vendimeve të ministrit;
- siguron drejtimin, koordinimin, kontrollin dhe mbikëqyrjen e të gjithë sistemit ministror;
- siguron bashkëpunimin me ministri të tjera dhe institucionet, si dhe me agjencitë e pavarura;
- vendos për administrimin e burimeve financiare, materiale dhe njerëzore, të sistemit ministror, në përputhje me legjislacionin në fuqi;
- çdo përgjegjësi tjetër, që i caktohet me ligj apo të deleguar shprehimisht nga ministri.

- Sekretari i Përgjithshëm mbështetet nga stafi profesional dhe mbështetës.

- Sekretari i Përgjithshëm, në rast mungese, zëvendësohet nga drejtori i një prej departamenteve të ministrisë, i caktuar me shkrim nga vetë Sekretari. Në rast pamundësie shëndetësore, drejtori i departamentit që zëvendëson Sekretarin e Përgjithshëm caktohet me shkrim nga ministri.

- Sekretari i Përgjithshëm mund t’u delegojë detyrat e përcaktuara në paragrafin 3 të këtij neni drejtuesve të departamenteve apo divizioneve të ministrisë . Në këtë rast, ai mbetet përgjegjës për mbikëqyrjen e detyrave të deleguara.

- Sekretari i Përgjithshëm krijon një regjistër, në të cilin përcaktohen aktet e delegimit, detyrat dhe fusha e delegimit, personit të cilit i është deleguar dhe periudha e delegimit.