Stalni Sekretar

Bislim Bislimi

Stalni Sekretar

Bislim Bislimi je rođen 1987. godine u Gllamniku- Podujevo.

Niže pred univerzitetsko obrazovanje završio je u rodnom mestu, a više pred univerzitetsko obrazovanje u Gimnaziji „Aleksandër Xhuvani“, smer: društvene nauke u Podujevu.

Od 2007 do 2011 godine studirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Prištini gde je diplomirao na modulu međunarodno-pravnih nauka. Dalje, Bislimi je nastavio i završio postdiplomske studije master ustavno-administrativnog smera na istom univerzitetu.

Tokom studija, pohađao je brojne obuke i sesije kod značajnih međunarodnih organizacija koje su delovale i još uvek deluju na Kosovu kao što su: OEBS, NDI, Friedrich Ebert Schtiftung, u programima koji su ciljali mlade sa potencijalom u oblastima kao što su demokratizacija, javna politika, razvoj i upravljanje projektima, zastupanje, mediji i komunikacija itd.

g. Bislim Bislimi ima dugogodišnje iskustvo u javnoj administraciji. Obavljao je različite funkcije sa iskazanim rezultatima. Od kraja 2012 do sredine 2014. godine, g. Bislimi je vršio dužnost službenika za protokol u okviru Kancelarije generalnog sekretara u Ministarstvu kulture, omladine i sporta. Nakon ovog perioda, unapređen je na poziciju šefa Divizije za izradu i usklađivanje zakonodavstva u MKOS-u.

Početkom jula 2018 do kraja novembra 2018. godine, g. Bislimi je imenovan za v.d. direktora Nacionalnog muzeja Kosova.

Od oktobra 2018 do septembra 2020. godine, g. Bislimi, uporedno sa rukovodećim dužnostima u civilnoj službi ili javnog funkcionera, obavlja i funkciju člana Upravnog saveta Instituta Kosova za zaštitu monumenta.

Od oktobra 2018. godine, uspešno obavlja funkciju predsednika Borda za žalbe u Kosovskoj agenciji za lekove i medicinske sredstva. Od aprila do novembra 2019. godine, vršio je i dužnost pravnog savetnika. u Ministarstvu zdravlja.

Od maja 2021. godine, bio je imenovan za člana Upravnog saveta Kinematografskog Centra Kosova. Od septembra 2021. godine unapređen/imenovan je na bazi izuzetnih rezultatima u fazama testiranja, na poziciju: Direktora Kancelarije za autorska i srodna prava.

Tokom svog radnog iskustva na različitim funkcijama u MKOS-u, istakao se po svom radu sa posvećenošću visokog profesionalnog nivoa. Učestvovao je u izradi mnogih važnih dokumenata od strateškog značaja zakonodavnog ili karaktera javne politike u oblastima administrativne odgovornosti MKOS-a.

Od dana 04.11.2021. vrši dužnost Generalnog Sekretara u MKOS-u.

Pored albanskog, govori i engleski jezik.

Trenutno živi sa suprugom u Prištini.


Kontakt:


[email protected]
Dužnosti i odgovornosti:- Generalni sekretar je najviši civilni službenik ministarstva, odgovoran za upravljanje svim upravnim i profesionalnim aktivnostima ministarskog sistema

- Generalni sekretar izveštava i odgovara direktno ministru i obavlja svoje dužnosti pod rukovodstvom i prema uputstvima ministra

- Generalni sekretar ima sledeće glavne odgovornosti:
podržava ministra u svom radu;
- obezbeđuje koordinaciju razvoja politika u odgovarajućem ministarstvu;
- obezbeđuje sprovođenje i kontrolu sprovođenja zakonodavstva, politika i odluka ministra.
- obezbeđuje upravljanje, koordinaciju, kontrolu i nadzor celokupnog ministarskog sistema;
- obezbeđuje saradnju sa drugim ministarstvima i institucijama, kao i sa nezavisnim agencijama;
- odlučuje o upravljanju finansijskim, materijalnim i ljudskim resursima ministarskog sistema, u skladu sa zakonodavstvom na snazi;
- bilo koje druge odgovornosti određene zakonom ili koje je ministar izričito delegirao.

- Generalnog sekretara podržava profesionalno i pomoćno osoblje.

- U slučaju odsustva, generalnog sekretara zamenjuje direktor jednog od odeljenja ministarstva kojeg imenuje sekretar lično u pisanoj formi. U slučaju zdravstvenog odsustva, direktora odeljenja koji menja generalnog sekretara određuje ministar u pisanom obliku.

- Generalni sekretar može preneti zadatke iz stava 3 ovog člana rukovodiocima upravnih odeljenja ili odseka ministarstva. U tom slučaju, ostaje odgovoran za nadgledanje prenetih zadataka.

- Generalni sekretar uspostavlja registar u koji se unose akti o delegiranju, dužnosti i oblasti delegiranja, lice koje je delegirano, kao i period delegiranja.