Divizija za Komuniciranje sa Javnošċu

Kancelarija za Komuniciranje sa Javnošċu (KKJ) MKOS-sa, odgovorna je Kancelariji Generalnog Sekretara i, delatnost, zadaci i odgovornosti KKJ-a, regulišu se Pravilnikom za Vladino Komuniciranje sa Javnošċu.

 

KKJ MKOS-sa poseduje strukturu, zadatke i svoje funkcije. U strukturi KKJ-a, na čelu hijerarhije je Direktor KKJ-a, dotični zvaničnici za koordinaciju poslova za komuniciranje sa javnošċu, za javnost, za nadzor i analizu medija, za prijem zahteva o Pristupu u Javna Dokumenta kao i svakodnevno održavanje web stranice ministarstva.

 

Glavni zadaci KKJ su: ponuda profesionalne podrške za Minisarstvo, njegovog portparola, davajuċi potrebne savete za prezentiranje politika, poslova i delatnosti Ministarstva. Takođe, KKJ vrši pripremu, održavanje i sprovođenje plana za komuniciranje, na osnovu plana rada Ministarstva, sprovodeċi efektivne tehnike komuniciranja, takođe sarađuje i sa portparolom Ministarstva za organizovanje konferencija za medije i intervjua, među zadacima KKJ-a je i sastavljanje i davanje komunikacija za štampu, deklaracija, izveštaja i ostalih objava za javnost kao i, svakodnevno vrši održavanje informacija na službenoj web stranici ministarstva i menadžuje sa e-mail adresom za komuniciranje sa javnošċu. U uskoj saradnji sa Jedinicom za Nadzor Medija KKJ-KKM, nudi dnevne izveštaje za medijsko prezentiranje politika i ministarskih aktivnosti za ministarstvo, portparola ministarstva, ostale političke savetnike i visoke zvaničnike ministarstva, prima i razmatra početne zahteve za pristup u javna dokumenta kao i vrši sve odgovornosti koji su određeni u Zakonu za Pristup u Javna Dokumenta za odgovornu jedinicu za komuniciranje sa građanima kao i, priprema godišnji izveštaj za sprovođenje Zakona o Pristupu u Javna Dokumenta koji šalje KKJ-KKM.

 

Kontakt:

Osman D. GASHI
Rukovodilac Divizije za Komuniciranje sa Javnošċu
Tel: 038 213 589
@: [email protected]


Jusuf LUSHAKU
Viši Službenik za informisanje
Tel: 038 211 513
@: [email protected]


Besa HAJDARI
Službenik za Informisanje i Monitoring Medije
i Pristupu u Javna Dokumenta
Tel: 038 200 22255
@: [email protected]