Od novembra meseca će stvaraoci, izvođači i profesionalni radnici primati plate sa povećanjem

13.09.2018

Na današnjem sastanku Vlade Kosova, šestom po redu za ovu godinu, prihvaćen je Nacrt Dokumenta za Stepenovanje Plata za Stvaraoce i Izvođače u Kulturi i Profesionalnih Radnika Kulturne Baštine.

Ministar Kulture, Omladine i Sporta, Kujtim Gashi, u svom ekspozeu, rekao je da Nacrt Dokumenta ima za cilj stvaranje i razvoj kulturnih politika, podoban ambijenat i mehanizme za promovisanje kulture, koja se smatra jednim od najvažnijih pitanja.

U ovom okviru, Nacrt Dokumenta predviđa podržavanje ljudskih kapaciteta iz oblasti kulture i kulturne baštine, obezbeđenja jednog dostojanstvenog i zaslužnog tretiranja za ovi važnu kategoriju društva, sa ciljem uzdizanja institucionalne performanse i bogaćenja kulturnog života kao i zaštiti kulturne baštine u našoj zemlji.

“Plate i stepenovanje radnika u kuturi i kulturnoj baštini, uređeni su Pravilnikom br. 05/2011 za stepenovanje i plate stvaraoca i izvođača kulture i profesionalnih radnika kulturne baštine, pravilnik taj, koji je izvršio adekvatno u zaslužno uređenje ali, vremenom se naišlo na probleme po pitanju stepenovanja radnika iz oblasti kulture i kulturne baštine, u vezi sa neadekvatnim stepenovanjem; neadekvatan profesionalni status ili položaj; problem niskih plata, nekonkurentnih sa reonom i nejednako tretiranje radnika unutar institucija”, reako je ministar Gashi.

“Obezbeđenjem plate, konkurentne sa reonom, doprinećemo konkurenciji i većem interesovanju profesionalnih radnika u kuturi, za angažovanje u javnim institucijama kulture i kulturne baštine. Prihvatanjem Pravilnika, dali smo potreban i zaslužan odgovor po pitanju sistematizacije plata, stepenovanju i kategorizaciji stvaralaca, izvođača u kulturi i radnika u kulturnoj baštini, ovim pravilnikom smo stvorili preduslov da bi se postigli određeni objektivi u programskim politikama u kulturi i kulturnoj baštini ” rekao je ministar Gashi.

“Čestitke za sve stvaraoce, izvođače i radnike u kulturnoj baštini na novim platama sa povećanjem, zasluženim i dostojanstvenim platama, koje obezbeđuju jednu svetlu budućnost za našu kulturu i zaštitu kulturne baštine” dodao je ministar Gashi.

Natrag