Vlada prihvata Nacrt dokumenta za Kulturnu Baštinu koncept i Autorska i Srodna Prava

06.07.2018

Danas je na sastanku Vlade, Ministar Kulture, Omladine i Sporta, Kujtim Gashi izložio na prihvatanje dva nacrt dokumenta: onog za Kulturnu Baštinu i za Posredovanje u Sporovima iz oblasti Autorskih i Srodnih Prava.

Ministar Gashi je rekao da “Očuvanje i zaštita kulturne baštine ostaje prioritet MKOS-sa i Vlade Republike Kosova. Uređenje nacrt dokumenta za kulturnu baštinu je predviđeno u godišnjem planu Vlade kao i u okviru liste za nacrt dokumenta za 2018. godinu. Zaštita i očuvanje imovine, objekata i vrednosti kulturne baštine Kosova i određivanje zakonskih i tehničkih mera za invertarizaciju, istraživanje, dokumentiranje, izbore, konzerviranje, rekonstrukciju, administriranje, predstavljanje i promovisanje kulturne baštine, u saglasnosti sa međunarodnim kartama, konvencijama i ostalim instrumentima, određena su i u nacionalnoj strategiji za kulturnu baštinu, rekao je Ministar Gashi.

“Prihvatanje ovog dokumenta otvara put da se radi na uređenju novog zakona za Kulturnu Baštinu, kao jednom od naših prioriteta za unapređenje zakonskog okvira Kulturne Baštine i ispunjavanja obaveza za članstvo Kosova u UNESCO” rekao je Ministar Gashi.

Takođe, Ministarstvo Kulture, Omladine i Sporta, u saradnji i sa ostalim strankama od interesa, uredilo je Nacrt Dokumenta za Posredovanje u Sporovima iz oblasti Autorskih i Srodnih Prava koji ima za cilj usklađivanje ovog dokumenta sa Zakonom Br. 04/L-065 kao i Zakonom Br. 050/L-047 za dopunu - izmenu Zakona Br. 04/L-065 za Autorska i Srodna Prava.

Prihvatanje ovog Nacrt dokumenta, omogućuje iniciativu za uređenje Pravilnika za Posredovanje u Sporovima iz oblasti Autorskih i Srodnih Prava.

Natrag