Potpisivanje Sporazuma između Arhiva Kosova i Makedonije

14.05.2018

Datuma14 maj 2018 u Pristini, u ambijentima DAAK-a, obnovljeno je potpisivanje Sporazuma za Saradnju između Državne Agencije Arhiva Kosova i Arhiva Države Republike Makedonije. Obnovljeni Sporazum za Saradnju potpisao je Izvršni Direktor DAAK-a g. Ramë Manaj i Direktor Državnog Arhiva Makedonije g. Kiril Petrov.

S obzirom da je DAAK Institucija pod nadzorom MKOS-sa, u ime poštovanja i podržavanja ovaj događaj, prisutan je bio i predstavnik MKOS-a g. Xhevat Bajrami, direktor Departmana Omladine, koji je povodnom diskusijom pozdravio prisutne i čestitao obema institucijama na potpisivanju Sporazuma za Saradnju.

Oba rukovodioca arhivskih institucija su ovom prilikom izrazili spremnost da ova saradnja bude na javećem službenom stepenu, obećavanjem obeju stranaka da će podržavati, oslanjati, promovisati i realizovati aktivnosti jedna-drugoj iz oblasti arhivistike.

Sporazum za Saradnju, potpisan od stranaka, potencira da će razviti saradnju na osnovu jednakosti, zajedničkog interesa, na osnovu finansijskih mogućnosti i u podudarnosti sa nacionlnim zakonodavstvom na snazi dotične države kao imeđunarodnim sporazumom, potpisanog od njih.

Po ashtu, dtakođe će vršiti istraživanja na recipročnoj osnovi, sa ciljem dopunjavanja i kompletiranja arhivskih fondova i kolekcija sa kopijama dokumenata, sa mogućnošću uzimanja kopija, samo na pismeni zahtev od dotičnog rukovodioca ili njegovim ovlašćenjem, dok će se razmena kopija realizovati sa Protokolom, potpisanog od obeju stranaka kao i da, vrše razmenu njihovih arhivskih časopisa i da objavljuju članke eksperata i naučne doprinose iz oblasti arhivske delatnosti.

Delegacija Državnog Arhiva Republike Makedonije, u sastavu Kiril Petrov-drejtorirektora, Muzafer Bislimi- Zamenika direktora i Svetlana Usprcova- Rukovodičac za Saradnju, imala je priliku da posete Skladište DAAK-a i ambijente rada, kao: laboratoriju za digitalizaciju, salu za čitanje, biblioteku i td. koji su izrazili njihovo divljenje za delatnost koja se vrši u ovoj instituciji.

Natrag