Sporazum između MKOS-s i DokuFest-a za Kreativnu Evropu

14.02.2018

Ministarstvo Kulture, Omladine i Sporta je potpisalo memorandum sporazuma sa DokuFest-om, koji ima za cilj stvaranje evropske i regionalne mreže za partneritet u kulturi i kreativnosti na Kosovu.

Memorandum koji je danas potpisan od minstra Kujtim Gashija i Eroll Bilibanija, izvršnog direktora DokuFest-a, uz podršku Fondacije Kosova za Civilno Društvo (FKCD), ima za cilj podržavanje i jačanje sektora kulture i kreativnosti na Kosovu, preko projekta “Kreativno Kosovo”.

Projekat o kome je reč, pomoći će u pripremi za prijem aplikacija na okvirnom programu Evropske Komisije za podržavanje kulturnog i audiovizuelnog sektora “Kreativna Evropa” uređujući priručnik sa najbplim praksama i učenjima od organizacija koje imaju iskustva u sprovođenju programa o kome je reč i stvaranja jedne međusektorialne, audiovizuelne databaze o kulturnim organizacijama, individualnim umetnicima, filmskoj industriji i ostalih iz Evrope, koji su zainteresovani za saradnju sa organizacijama posestrimama na Kosovu; i, kulturnih organizacija, individualnih umetnik, filmskoj industriji i td. sa Kosova.

Memorandum takođe predviđa adresiranje prioriteta i aktivnosti koji proizilaze iz programa Kreativna Evropa. Predviđene aktivnosti na osnovu memoranduma će se realizovati i sprovoditi od DokuFest-a.

“Dokumenat koji smo potpisli danas i, u nastavku, priručnik i databaza koja će se dizajnirati, omogućiće stvaranje novih partneriteta među kulturnim sektorime Kosova i Evrope. Preko ove iniciative, podstaćiće se nove kulturne politike i ideje i povećaće se kreativnost, biće većeg interesovanja za audienciju ”, rekao je ministar Gashi.

Ministarstvo se obavezuje za korišćenje Priručnika i Databaze kao i osveženja informacija i daljem održavanju databaze od strane dotičnog Deska pri MKOS-u. Takođe se, prema memorandumu, MKOS obavezuje da delegira zvaničnika koji će služiti kao kontaktna osoba i učesnik infromativnih sesija i treniranja, tokom sprovođenja projekta.

Dok se DokuFest obavezuje za potpuno ispunjavanje ciljeva projekta do 31. Marta 2019. godine, do kada se predviđa da traje i ovaj memorandum sporazuma. DokuFest se obavezuje da Priručnik i Databazu preda na korišćenje za Desk Kreativne Evrope – Kosovo u MKOS.

Natrag