Verifikuju se 200 mladih za preduzetništvo

15.12.2017

Svake godine, Ministarsvo Kulture, Omladine i Sporta, u okviru obrazovanja za omladinu, podržava aktivnosti za njihovo treniranje. Danas se, oko 200 mladih, iz raznih gradova Kosova, verifikovalo iz oblasti preduzetništva, projekat koji je podržavao MKOS a koji je sproveden od Business Development Group.

Treniranje je imalo za cilj obrazovanje omladinaca za preduzetništvo, kako bi oni bili informisani i pripremljeni za započinjanje novih biznisa i, takođe, da steknu sposobnost za njihovo menadžiranje.

Ministar Kujtim Gashi je čestitao omladincima na treniranju i procenio da ovo verifikovanje obeležava još jedan važan korak u profesionalnom obrazovanju omladinaca i pomenuo da je MKOS, u saradnji sa svojim partnerima, podržao treniranje ovih omladinaca.

“Ministarstvo Kulture, Omladine i Sporta je na progresivan način postiglo podržavanje za omladinu, posebno u ove dve zadnje godine. I, podržavanje će se nastaviti i povećati i u buduće. Imaćemo i druge iniciative za stvaranje Omladinskog Fonda od budžeta ministarstva, preko kojeg ćemo podržavati inovativne ideje i projekte omladinaca i omladinskih organizacija ”, rekao je ministar Gashi.

Ministar je takođe pomenuo i investicije i podržavanje omladine preko granata koji su odvojeni za omladinu, za omladinske centre u raznim gradovima na Kosovu, i istakao je investiciju na infrastrukturi za omladinu za 2018. godinu, kada će se izgraditi i finalizirati još pet Omladinskih Centara u gradovima Peći, Uroševca, Kline, Vučitrna i Štimlja.

Takođe je Gashi izrazio da ministarstvo radi u kontinuitetu na uređenju normativnih, strateških akata, u saglasnosti sa standardima Ez-a za oblasti omladine, kako bi ova fokus grupa našeg bila u koraku sa omladinom Evrope.

Mladi su procenili kao veoma važnim ovo verifikovanje jer, smatraju ga kao veliku pripremu za budućnost.

Natrag