Sektori i Bibliotekave

Menjëherë pas luftës, 8 tetë biblioteka Amë administroheshin  nga Departamenti i Kulturës. Prej vitit  2000-2003 quheshin biblioteka Rajonale, ndërsa me  miratimin e Ligjit për Bibliotekat më 23 qershor të vitit 2003 quhen Biblioteka Ndërkomunale  të administruara nga MKRS.

Këtyre bibliotekave në vitin 2004  iu bashkëngjit Biblioteka e verbërve të Kosovës “Syri Ynë” në Prishtinë, bibliotekë e veçantë, e vetmja e këtij lloji në Kosovë.

Sipas Ligjit për bibliotekat, viti 2003:

Biblioteka të sektorit publik janë bibliotekat e krijuara nga autoriteti publik legjislativ ose  ekzekutiv, përkatësisht ato që financohen nga fondet buxhetore ose fondet tjera publike (Ligji. Neni3 pika 2).
Biblioteka publike janë: Biblioteka Kombëtare e Kosovës, bibliotekat ndërkomunale dhe komunale (të lokaliteteve në fshatra) që veprojnë si biblioteka të bashkësisë (neni 3.3.)
Ministri përkatëse për bibliotekat e sektorit publik është Ministria e Kulturës (neni 3.
Sipas  Ligjit për bibliotekat në fuqi, neni 11.1)
Ministria e Kulturës  ushtron aktivitete të administrimit qendror dhe për Bibliotekën Kombëtare.

Sipas marrëveshjes së Mirëkuptimit të arritur në mes: Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sporteve – Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal  - dhe Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave – MEF.

Ministira e Kulturës, Rinisë dhe Sportit është përgjegjëse për:

 • Hartimin e infrastrukturës juridike;
 • Harton politikat dhe bënë përgatitjen e planeve strategjike për zhvillimin e shërbimeve bibliotekare;
 • Shqyrton raportet vjetore të njësive gjegjëse komunale;
 • Nxitë dhe mbështet aktivitetet e bibliotekave  publike për nevojat e diasporës;
 • Nxitë dhe mbështet komunat në themelimin dhe zhvillimin e bibliotekave komunale.Obligimet tjera sipas Ligjit për bibliotekat janë:

 • Përcakton dhe mbikëqyr funksionimin e rrjetit bibliotekar;
 • Nxjerr akte nënligjore për zbatim të ligjit;
 • Mbështetë bashkëpunim ndërkombëtarë;
 • Udhëheq  Regjistrin për biblioteka sipas standardeve minimale për themelimin e bibliotekës.
 • MKRS  themelon dhe  mbështet financiarisht Këshillin Kombëtarë të Bibliotekave;
 • Projektet zhvillimore të bibliotekave publike;
 • Projektet për veprimtarinë bibliotekare:
 • Pasurimin e koleksioneve të bibliotekës,
 • Programin për aftësimin profesional,
 • Vendosjen e titujve profesionalë,
 • Kushtet dhe procedurën e dhënies së provimit profesional.
 • Do të duhej të mbështet themelimin dhe  zhvillimin e bibliotekave të pakicave në kuadër të bibliotekave publike.
 • Do të duhej të mbështet programet zhvillimore profesionale në bibliotekari nga Shoqata e punonjësve të Bibliotekave në Kosovë. 

BIBLIOTEKAT

 • Biblioteka e Verbëve "Syri Ynë|"
 • Shoqata e bibliotekave të Kosovës
 • Biblioteka Kamenicë
 • Biblioteka Junik
 • Biblioteka Pejë
 • Shoqata e Verbëve
 • Biblioteka Gjakovë