Promovimi kulturor

Divizioni i Promovimit mëton të mbështesë, rris dhe forcojë kapacitetin për promovimin e kulturës në nivel të vendit dhe ndërkombëtar dhe të promovojë imazhin e përtërirë të kulturës së shtetit të Kosovës, përmes:
promovimit të artistëve vendës në Kosovë dhe jashtë saj;

 • avancimit të potencialit publikues në Kosovë;
 • pasurimit të fondeve bibliotekare të Kosovës dhe subvencionimin e tyre në fushëveprimtari përkatëse;
 • trajnimit dhe ngritjen e kapaciteteve profesonale të personelti, në këtë fushë;
 • promovimit, ruajtjen dhe nxitjen e diversitetit kulturor në Kosovë;
 • pjesëmarrjes aktive të komuniteteve të ndryshme në ngjarje kulturore vendëse dhe ndërkombëtare siç janë; festivalet, ekspozitat, takimet letrare, shfaqjet etj.
 • krijimtarisë kulturore dhe shprehjen, në të gjitha institucionet kulturore, shoqatat, bashkësitë, OJQ-të dhe individët.


Në kuadër të Divizionit të Promovimit janë funksionale edhe dy Këshilla: Këshilli Kombëtar i Bibliotekave dhe Këshilli Kombëtar i Librit.

Divizioni Promovimit ka këta sektorë:

 • Sektori i Promovimit,
 • Sektori Bibliotekave,
 • Sektori i Diversitetit dhe Dialogut Kulturor/Minoritete,
 • Zyra e Publikimeve dhe
 • Zyrtarja Ndërlidhëse për Institucione
 • Zyrtarja për Industri Kreative