Republika e Kosovës ka strategji 10 vjeçare për trashëgiminë kulturore të saj

13.02.2017

Strategjia Kombëtare për Trashëgimi Kulturore 2017 – 2027, e miratuar nga Qeveria e Republikës së Kosovës në dhjetor të vitit të kaluar, është dokumenti kryesor i vizionit e misionit të Kosovës në mbrojtjen, ruajtjen dhe promovimin e gjithë trashëgimisë kulturore të saj.

Republika e Kosovës ka një trashëgimi të larmishme kulturore që nga koha e Vinçës, Dardanisë antike e deri te ato të shekullit 21. Trashëgimia kulturore e Kosovës është vlerë trashëgimore e Kosovës, e popullit të saj, që shpreh të kaluarën dhe shtresimet kulturore të Kosovës.

Strategjia do të jetë dokumenti themelor për përmbushjen e obligimeve ligjore por edhe mundësi e mirë që trashëgimia kulturore të identifikohet, njihet e prezantohet për qytetarët e Republikës së Kosovës dhe për mbarë botën. Strategjia identifikon synimet, qëllimet dhe aktivitetet konkrete që duhet të ndërmerren nga institucionet e Republikës së Kosovës dhe është e para strategji afatgjate për trashëgiminë kulturore.

Kjo strategji është busulla kryesore e orientimit të politikave kulturore të trashëgimisë kulturore të Kosovës në dhjetëvjeçarin e ardhshëm. Shpresojmë që ajo të jetë edhe inspirim për qytetarët e Kosovës dhe gjithë të tjerët që ta mbrojnë e ruajnë trashëgiminë kulturore të Kosovës sepse ajo i përket jo vetëm popullit të Kosovës por edhe njerëzimit mbarë. Strategjia ka edhe një Plan Veprimi me objektiva, aktivitete e indikatorë të përcaktuar qartë.

Për hartimin e kësaj strategjie janë konsultuar një grup i madh profesionistësh nga fusha e trashëgimisë brenda institucioneve shtetërore dhe publike dhe profesionistë nga shoqëria civile, fusha akademike, institucionet religjioze dhe profesionistë ndërkombëtare.

Këtu gjeni dokumentin e Strategjisë në formë elektronike.

Prapa

KOSOVO IN UNESCO